Colné informácie Vstup do Švajčiarska

Dovoz tovaru súkromnými osobami
Vo všeobecnosti sa na tovar určený na súkromné použitie, ktorý sa dováža osobne v rámci turistickej dopravy, vzťahuje limit oslobodenia od dane vo výške 300 fr. Ak celková hodnota dovezeného tovaru presiahne 300 sFr, podlieha clu všetok tovar. Oslobodenia od cla a limity sa udeľujú len raz na osobu a deň.

Uplatňujú sa nasledujúce bezcolné úľavy:

Alkoholické nápoje
Osoby staršie ako 17 rokov môžu raz denne bez cla doviezť 5 litrov alkoholických nápojov do 18 % objemu a 1 liter nad 18 % objemu.
Okrem toho sa uplatňujú tieto clá:
Alkoholické nápoje do 18 % obj.: 2,- sFr. za liter
Alkoholické nápoje nad 18 % obj.: sFr. 15,- za liter
Okrem toho sa platí daň z pridanej hodnoty vo výške 8 % z hodnoty tovaru.

Tabakové výrobky

Osoby staršie ako 17 rokov môžu raz denne bez cla doviezť nasledujúce množstvá:
250 cigariet alebo cigár alebo 250 g iných tabakových výrobkov.

Okrem toho sa uplatňujú tieto clá:
Cigarety/džúsy sFr. 0,25 za kus
ostatné tabakové výrobky sFr. 0,10 za gram
Okrem toho sa platí daň z pridanej hodnoty vo výške 8 % z hodnoty tovaru.

Hodinky a šperky
V prípade osobného dovozu sú hodinky a šperky do hodnoty 300 sFr. oslobodené od cla, ak sa neprepravuje žiadny iný tovar.
Upozornenie: Ak prevážate falšovaný tovar, napr. značkové výrobky alebo šperky s falošnými známkami z drahých kovov, švajčiarski colníci sú povinní falšovaný tovar zhabať. Preto nakupujte cennosti v zahraničí len v uznávaných špecializovaných obchodoch!

Ďalšie informácie
www.ezv.admin.ch

Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie bez záruky.